CHINE

Beijing ou Pékin


Zhengzhou (Henan)


Chine intérieure


Shanghai


Hong Kong


Guangdong


Chinghai ou Qinghai (Tibet chinois, région du Koukou Nor)